അവസാനമെത്തിയെന്ന തോന്നൽ | The Sense of an Ending (DC Books, 2014; Malayalam)


Notes on this edition: അവസാനമെത്തിയെന്ന തോന്നൽ | The Sense of an Ending. Kerala State, India: DC Books, 2014. Pp. 158 + [2]. 21 x 13.8 cm. Translated by കെ.അജിത്‌കുമാർ [K. Ajith Kumar]. ISBN: 9788126451555. (Malayalam).